Letnik 63, 2015

2015, 63/1

2015, 63/1

 • Renata Komić Marn: Kratka zgodovina rodbine Eggenberg s posebnim ozirom na slovenski prostor
 • Stanislav Južnič: Visokošolski pouk naravoslovnih vsebin pri ljubljanskih jezuitih (statistična obdelava podatkov in primerjava s sosednjimi šolami)
 • Tomaž Lazar: Gospostvo Pukštajn in rodbina Kometer: podjetniki, baroni, meceni, zbiralci starin
 • Jurij Šilc: Spor med župnikom in škofom. Sorški župnik Anton Berce in čas kulturnega boja v začetku 20. stoletja
 • Dunja Dobaja: Rojstva, smrti in strah pred »belo kugo« v Dravski banovini v obdobju med obema svetovnima vojnama
 • Dejan Pacek: Katoliška akcija v lavantinski škofiji
 • Jernej Vidmar: Nadzor in represija na meji med Jugoslavijo (FLRJ) in Italijo v letih 1947–1954
 • Marija Počivavšek: Rakuschev mlin: 1903–2014

Kronika 63/1 (PDF)


2015, 63/2

 • Jurij Šilc: Gradiščan na Šmarni gori, ki to ni bil Listina s prvo omembo Zbilj iz leta 1216
 • Barbara Žabota: Ko mrtvi spregovorijo : protestantska mrliška knjiga v luči novih raziskav
 • Vanja Kočevar: Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu leta 1597
 • Boris Golec: Rodbina Graffenweger in njena vloga v življenju Janeza Vajkarda Valvasorja
 • Ines Unetič: Skica dveh oblikovanih vrtov na kranjskem bregu Save v 18. in 19. stoletju
 • Alenka Župančič: Slavica (Ignacija), prezrta sestra Otona Župančiča
 • Tomaž Lazar: Baron Hans Kometer in njegova zbirka starin z dvorca Pukštajn
 • Irena Žmuc: Mestni muzej za duhovno in narodno prestolnico Ljubljano. Ob 80-letnici ustanovitve Mestnega muzeja Ljubljana 1935–2015
 • Aleš Gabrič: Ljubljanska univerza pod političnimi pritiski jeseni 1943

Kronika 63/2 (PDF)