Letnik 63, 2015

2015, 63/1

2015, 63/1

 • Renata Komić Marn: Kratka zgodovina rodbine Eggenberg s posebnim ozirom na slovenski prostor
 • Stanislav Južnič: Visokošolski pouk naravoslovnih vsebin pri ljubljanskih jezuitih (statistična obdelava podatkov in primerjava s sosednjimi šolami)
 • Tomaž Lazar: Gospostvo Pukštajn in rodbina Kometer: podjetniki, baroni, meceni, zbiralci starin
 • Jurij Šilc: Spor med župnikom in škofom. Sorški župnik Anton Berce in čas kulturnega boja v začetku 20. stoletja
 • Dunja Dobaja: Rojstva, smrti in strah pred »belo kugo« v Dravski banovini v obdobju med obema svetovnima vojnama
 • Dejan Pacek: Katoliška akcija v lavantinski škofiji
 • Jernej Vidmar: Nadzor in represija na meji med Jugoslavijo (FLRJ) in Italijo v letih 1947–1954
 • Marija Počivavšek: Rakuschev mlin: 1903–2014

Kronika 63/1 (PDF)


2015, 63/2

 • Jurij Šilc: Gradiščan na Šmarni gori, ki to ni bil Listina s prvo omembo Zbilj iz leta 1216
 • Barbara Žabota: Ko mrtvi spregovorijo : protestantska mrliška knjiga v luči novih raziskav
 • Vanja Kočevar: Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu leta 1597
 • Boris Golec: Rodbina Graffenweger in njena vloga v življenju Janeza Vajkarda Valvasorja
 • Ines Unetič: Skica dveh oblikovanih vrtov na kranjskem bregu Save v 18. in 19. stoletju
 • Alenka Župančič: Slavica (Ignacija), prezrta sestra Otona Župančiča
 • Tomaž Lazar: Baron Hans Kometer in njegova zbirka starin z dvorca Pukštajn
 • Irena Žmuc: Mestni muzej za duhovno in narodno prestolnico Ljubljano. Ob 80-letnici ustanovitve Mestnega muzeja Ljubljana 1935–2015
 • Aleš Gabrič: Ljubljanska univerza pod političnimi pritiski jeseni 1943

Kronika 63/2 (PDF)


2015, 63/3

Iz zgodovine Krasa

 • Miha Preinfalk: Med Krasom in krasom
 • Mateja Ferk, Matija Zorn: Kras – večpomenski izraz z mednarodno veljavo
 • Miha Kosi: Boj za prehode proti Jadranu – Kras od 12. do 15. stoletja (politično- in vojnozgodovinska skica)
 • Boris Golec: Kras, Kraševci in kraška zemljepisna imena v zgodnjih slovenskih besedilih
 • Žiga Zwitter: Izbrani vidiki okoljske zgodovine kobilarne Lipica od ustanovitve do začetka tridesetih let 17. stoletja
 • Aleksander Panjek: Staro jedro Devina v zgodnjem novem veku: začarana risba iz arhiva
 • Eva Holz: Cestne povezave na Krasu od konca 17. do sredine 19. stoletja
 • Dragica Čeč: Upor podložnikov gospostva Švarcenek med tolminskim puntom
 • Meta Turk: Nekaj drobcev iz zgodovine družine Petazzi
 • Petra Kavrečič: Turistični razvoj jame Vilenica in Škocjanskih jam po poročanju planinskih društev in vodnikov v drugi polovici 19. stoletja
 • Matija Zorn, Peter Kumer, Mateja Ferk: Od gozda do gozda ali kje je goli, kamniti Kras?
 • Barbara Šatej: Prispevek k delovanju sežanske ženske podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda
 • Matjaž Ravbar: Letališča na Krasu v času soške fronte
 • Jasna Fakin Bajec: Komen – kraški Pariz. Interpretacija krajevne zgodovine na podlagi ustnih in časopisnih virov iz prve polovice 20. stoletja
 • Miroslava Cencič: Osnovna šola na Krasu pod Zavezniško vojaško upravo
 • Nadja Terčon: »Po srcu so ostali Kraševci«. Kras, Kraševci in morje
 • Dimitrij Mlekuž: Oblike prazgodovinske poljske razdelitve na Krasu
 • Domen Zupančič, Manca Vinazza: Suhozidna gradnja v prazgodovini na Krasu
 • Eda Belingar: Suhi zid, gradnik kulturne krajine na Krasu
 • Verena Vidrih Perko: Muzej Krasa: med željami, potrebami sodobne družbe, teorijo in prakso
 • Gradivo: Poskus tridimenzionalne rekonstrukcije gradu Socerb (Juan Pablo Maschio)
 • Odzivi: Muzej krasa, stalna razstava Notranjskega muzeja v Postojni: kratko razmišljanje o vlogi muzeološkega znanja v muzejski komunikaciji (Verena Perko)
 • Po razstavah
 • Ocene in poročila

Kronika 63/3 (PDF)