Letnik 57, 2009

2009, 57/1

2009, 57/1

 • Trevor Shaw: Cerkniško jezero v Frischlinovi pesmi iz okoli leta 1583 in Steinbergovi knjigi iz leta 1761
 • Irena Žmuc: Prva ljubljanska beraška značka iz leta 1622
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Jezersko – pozabljeni delček Koroške
 • Vladimir Vilman: Mizarska tradicija družine Bavčar iz Sela v Vipavski dolini
 • Mira Hodnik: Idrija v letih 1918–1922 – obdobje treh držav
 • Andreja Polanšek: Nižja gimnazija v Tržiču (1945–1957)
 • Ines Unetič: Protokolarni prostor v Ljubljani. Podoba protokolarnega prostora skozi čas, prostor in družbo

Kronika 57/1 (PDF)

 


2009, 57/2 Iz zgodovine gradu Tuštanj pri Moravčah

2009, 57/2 Iz zgodovine gradu Tuštanj pri Moravčah

 • Lidija Slana: Lichtenbergi na Tuštanju
 • Miha Preinfalk: Rodbina Scaria na Tuštanju
 • Peter Pirnat: Rodbina Pirnat na gradu Tuštanj
 • Boris Golec: Tuštanjski graščinski arhiv (1547-2001) – pozabljena zakladnica zgodovinskega spomina
 • Barbara Žabota: Listine v tuštanjskem graščinskem arhivu
 • Nika Leben: Oris stavbne zgodovine gradu Tuštanj skozi prenovo
 • Nataša Koruza: Nekdanje vrtne ureditve ob dvorcu Tuštanj
 • Maja Lozar Štamcar: Stanovanjska oprema dvorca Tuštanj v prvi polovici 18. stoletja
 • Vesna Bučić: Interierji na tuštanjskem gradu v 19. stoletju
 • Damir Globočnik: Slike in grafike v dvorcu Tuštanj
 • Darja Koter: Iz glasbene dediščine tuštanjske graščine: klavir Petra Rumpla in vplivi dunajske šole na slovensko glasbilarstvo
 • Mateja Kos: Steklo in keramika na gradu Tuštanj
 • Drago Samec: Knjižnica na gradu Tuštanj
 • Matjaž Ambrožič: Hišni kaplani – sacelani – v graščini Tuštanj in Lichtenbergovi beneficiati na Vrhpoljah pri Moravčah
 • Barbara Murovec: Poslikava baročne grajske kapele sv. Janeza Nepomuka na Tuštanju Alenka Kačičnik Gabrič Kmečki delokrog na gospostvu Tuštanj na prelomu 18. v 19. stoletje
 • Vito Hazler: Kmet in graščak. O gospodarstvu gradu Tuštanj

Kronika 57/2 (PDF)


2009, 57/3

2009, 57/3

 • Klaudija Sedar: Prekmurje od Pribinove kneževine (847-861) do bitke pri Mohaču (1526)
 • Simona Kermavnar: Srednjeveške freske v podružnični cerkvi sv. Lenarta v Gorenjah nad Studenim
 • Žiga Oman: Lovrenški kletarski urad na začetku 16. stoletja: po urbarjih iz let 1502 in 1513
 • Stanislav Južnič: Jezuitska dediščina barona Žige Zoisa (od 200-letnici Ilirskih provinc in 190-letnici Zoisove smrti)
 • Miha Seručnik: Reambulančni kataster za Kranjsko
 • Dunja Dobaja: Socialno in zdravstveno varstvo v Ljubljanski pokrajini v letih 1941-1943
 • Kaja Širok: “Amerikani v Gorici”. Zavezniška vojaška uprava med spomini in zgodovino

Kronika 573 (PDF)


2009, 57/izredna številka V zlatih črkah v zgodovini. Razprave v spomin Olgi Janša-Zorn

2009, 57/ V zlatih črkah v zgodovini. Razprave v spomin Olgi Janša-Zorn

 • Darja Mihelič, Matija Zorn: Olga Janša-Zorn – utrinki iz življenja in dela
 • Matija Zorn: Bibliografija izr. prof. dr. Olge Janša-Zorn
 • Branko Marušič: Dnevnik z ekskurzije študentov zgodovine po zahodni Bosni in Dalmaciji (20. – 30. junij 1962)

Turizem in krajevna zgodovina

 • Darja Mihelič: Načrt sistematične agrarne kolonizacije v srednjem veku (Piran, začetek 14. stoletja)
 • Günther Bernhard: “Moram si upati, pa naj me stane telo in življenje, take priložnosti ne bom imel nikdar več”. Potovanje Johanna Baptista Schlagerja v Rim leta 1765
 • Eva Holz: Nekoč, v starih časih … Utrinki o razbojništvu na Kranjskem
 • Irena Žmuc, Gregor Moder: “…Plesale lepote ‘z Ljubljane so cele…” Kongresna miza v Mestnem muzeju Ljubljana
 • Stane Granda: O začetkih Šmarjeških Toplic
 • Petra Kavrečič: Biseri avstrijske riviere: Opatija, Gradež, Portorož. Začetki modernega turizma na severnem Jadranu
 • Janez Mlinar: Razvoj turizma v Kranjski Gori
 • Rozina Švent: Le kar je zapisano, se tudi ohrani. Preučevanje lokalne zgodovine – primer Gozd Martuljka
 • Borut Batagelj: “Bohinj – slovenska Švica”. Začetki zimskega turizma v Bohinju pred prvo svetovno vojno
 • Miroslav Stiplovšek: Razglasitev Domžal za trg (1925) in mesto (1952), priznanje za velik gospodarski napredek od sredine 19. stoletja

Vzgoja in šolstvo

 • Dragica Čeč: “Jo s hudim kaznovanjem opomniti, kje so meje častnosti”. Načini discipliniranja meščanskih hčera na prehodu iz 18. v 19. stoletje
 • Jože Ciperle: Filozofski študij na liceju v Ljubljani v prvi polovici 19. stoletja
 • Peter Štih: Pomen avstrijskih univerz za začetke slovenskega znanstvenega zgodovinopisja
 • Gorazd Stariha: Odzivi oblasti na slovenstvo kranjske mladine in učiteljev (1861–1867)
 • Ernst Bruckmüller: Habsburška in jezikovno-nacionalna identiteta. Razmišljanja o razmerju med narodno zavestjo in šolsko izobrazbo v habsburški monarhiji
 • Petra Svoljšak: “Namen je bil pač, otroke popolnoma preroditi v laškem duhu”. Šolstvo pod italijansko okupacijo 1915–1917
 • Mojca Šorn: Zavod za slepe otroke in mladino v Kočevju
 • Tatjana Dekleva: Nastanek Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 • Danijela Trškan: Krajevna zgodovina v osnovnošolskih učnih načrtih za zgodovino 1945–2005

Društva

 • Ana Lavrič: Svetniški zavetniki ljubljanskih baročnih akademij in društev
 • Tanja Žigon: Ludvik Germonik in Peter Pavel pl. Radics – ustanovitelja Grillparzerjevega društva na Dunaju
 • Borut Loparnik: Glasbeno delo društev na Slovenskem do velike vojne
 • Andrej Vovko: Članstvo Slovenske matice v Kranju in okolici do prve svetovne vojne
 • Rolanda Fugger Germadnik: Muzejsko društvo v Celju (Museal-Verein in Cilli), 1883–1922
 • Branko Šuštar: Z združitvijo razdeljeno učiteljstvo: odpor učiteljskega društva “Edinstvo” zoper edinost učiteljske organizacije UJU 1926–1928

Zgodovinski viri in biografije

 • Matija Zorn: Uporaba zgodovinskih virov pri sorodnih vedah zgodovine
 • Anja Dular: Rozalija Eger – pomembna, a premalo znana ljubljanska tiskarka
 • Peter Vodopivec: O knjigi Josipa Šumana in sodelavcev Die Slovenen (1881)
 • Petra Kramberger: Iz publicistične preteklosti Ptuja: nemški časniki in časopisi v mestu trdnjavskega trikotnika
 • Franc Rozman: Nekaj dopolnil k biografiji Miroslava Hubmajerja
 • Angelika Hribar: Dve oporoki. Družina Demšar iz Železnikov in nastajanje meščanstva v slovenskem prostoru
 • Irena Gantar Godina: Ob 100. obletnici VIII. vseslovanskega časnikarskega kongresa septembra 1908 v Ljubljani

Kultura in politika

 • Marjan Drnovšek: Zakaj je bila za slovenske izseljence Amerika bolj privlačna kot Srbija in Rusija?
 • Jože Žontar: Od neoabsolutizma do razpada monarhije
 • Katarina Bedina: Nepopustljivi boj frančiškanskega patra Stanislava Škrabca za cerkveno petje v narodnem jeziku
 • Ignacij Voje: Gradnja pravoslavne cerkve sv. Cirila in Metoda v Ljubljani
 • Vida Deželak Barič: Slovanska apostola sv. Ciril in Metod v interpretaciji Osvobodilne fronte med drugo svetovno vojno
 • Dušan Nečak: Dachauski procesi 1947–1949
 • Branko Marušič: Pesnik Biagio Marin iz Gradeža in Slovenci

Kronika 57/izredna številka (PDF)