Letnik 58, 2010

2010, 58/1 Rodbini Kalister in Gorup

2010, 58/1 Rodbini Kalister in Gorup

 •  Janko Boštjančič: Slavina – rojstni kraj Kalistrove in Gorupove rodbine
 • Andrej Smerdu: Janez Nepomuk Kalister in Mlinski dvor v Postojni
 • Milan Pahor: Družina Kalister v Trstu. Podoba Trsta v 19. in v začetku 20. stoletja ter narodni preporod tržaških Slovencev
 • Vesna Bučić: Janez Nepomuk Kalister in Franc Kalister v Trstu – portret, palača, mavzolej
 • Božidar Premrl: Cerkev sv. Marjete v Kočah. Oris njene stavbne zgodovine in opreme
 • Nadja Terčon: Kalister, Gorupi in pomorstvo
 • Angelika Hribar: Josip Gorup in njegova rodbina
 • Miha Preinfalk: Plemiški naziv in grb Josipa Gorupa
 • Mario Šušteršič: Josip Gorup pl. Slavinjski v Trstu
 • Lidija Slana: Josip Gorup v Ljubljani
 • Irvin Lukežić: Pisma Josipa Gorupa pl. Slavinjskega dr. Ivanu Hribarju
 • Gojko Zupan: Josip Gorup in stavbarstvo v Ljubljani
 • Daina Glavočić: Gradbena dejavnost Josipa Gorupa pl. Slavinjskega na Reki ob koncu 19. stoletja
 • Vesna Bučić: Odnos Josipa Gorupa pl. Slavinjskega do kulture in umetnosti
 • Damir Globočnik: Slikar Josip M. Gorup (1898–1926)
 • Marjana Mirković: Slovenski dom KPD Bazovica – Vila Milana Gorupa, Podpinjol 43, Reka

Kronika 58/1 (PDF)


2010, 58/2

2010, 58/2

 • Matjaž Grahornik: Prispevki k starejši zgodovini Miklavža na Dravskem polju do konca 16. stoletja
 • Neva Makuc: Furlanska historiografija v obdobju humanizma in renesanse
 • Boris Golec: Trubarjev rod in priimek na Slovenskem. Po sledeh “izginulega” rodu in rodbinskega imena očeta prve slovenske knjige
 • Ana Lavrič: Kult in likovne upodobitve sv. Jožefa, zavetnika Kranjske, pri ljubljanskih diskalceatih
 • Stanislav Južnič: Gabrijel Gruber iz Rusije za Kitajce in Američane
 • Franci Lazarini: Oprema in poslikava župnijske cerkve svetega Urha v Smledniku
 • Miha Šimac: Kdo je bil oče vojnega ministra Aleksandra Krobatina?
 • Andrej Rahten: Šusteršiči – zgodovina kranjske legitimistične rodbine
 • Tatjana Hojan: Društvo upokojenega učiteljstva (1911–1941)

Kronika 58/2 (PDF)


2010, 58/3 Iz zgodovine Bele krajine

2010, 58/3 Iz zgodovine Bele krajine

 • Andrej Nared: Privilegijsko pravo grofije v Marki in Metliki
 • Igor Sapač: Srednjeveški stavbni zasnovi gradov v Črnomlju in Metliki
 • Igor Sapač: Grad Krupa. Stavbnozgodovinski oris
 • Lidija Slana: Lastniki gradov in dvorcev pri Semiču skozi stoletja
 • Boris Golec: Trgi, ki jih ni bilo? Prezrta trška naselja Bele krajine in njen nikoli obstoječi trg
 • Marko Zajc: K zgodovini oblikovanja meje v Beli krajini
 • Matjaž Ambrožič: Cerkvenoupravna zgodovina Bele krajine
 • Jože Škofljanec: Samostan Device Marije de Insula prope Metlicam : k problematiki prihoda frančiškanov v Belo krajino
 • Janez Weiss: Reformacija na Metliškem. Prispevek k celovitejšemu razumevanju pojava protestantizma na Slovenskem
 • Boris Golec: Pokrščeni »Turek« Anton Husič in 316 let njegovega rodu pri Pobrežju v Beli krajini
 • Jure Volčjak: Bela krajina v vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa (1752–1774)
 • Jure Volčjak: Dušni pastirji v Beli krajini med letoma 1753 in 1771
 • Eva Holz: O državnih uradnikih in o okrajnih glavarjih v Beli krajini v letih od 1848 do 1914
 • Eva Holz: Prometne razmere v Beli krajini od sredine 18. stoletja do prve svetovne vojne
 • Sabina Žnidaršič Žagar: Bela krajina – kranjska demografska posebnost. Primerjalna analiza gibanja prebivalstva političnega okraja Črnomelj v obdobju avstrijskih državnih popisov prebivalstva, 1880–1910; ženska perspektiva
 • Marjetka Balkovec Debevec: »Učiteljstvo je zastavilo vse svoje moči procvitu šole in vzgoji naroda«. Belokranjsko šolstvo in učiteljstvo med 1860 in 1914
 • Marjan Drnovšek: Belokranjec Juro Adlešič in slovensko izseljenstvo
 • Bojan Balkovec: Belokranjci na volitvah med svetovnima vojnama
 • Tadeja Tominšek Čehulić: Druga svetovna vojna in njene posledice za Belokranjce (1941–1945)
 • Aleš Gabrič: Prvo Slovensko narodno gledališče je delovalo v Beli krajini
 • Andrej Dular: Nekaj na novo odkritih pisnih dokumentov soseske Drašiči v Beli krajini

Kronika 58/3 (PDF)