Letnik 59, 2011

2011, 59/1

2011, 59/1

 • Martin Bele: Rodbina Trušenjskih
 • Andreja Klasinc Škofljanec: Markiz Giorgio Guido Pallavicino-Trivulzio, zapornik na ljubljanskem gradu. O odnosu oblasti do italijanskih političnih zapornikov v 20-tih in 30-tih letih 19. stoletja
 • Katarina Keber: Rudarske bratovske skladnice kot ena od prvih organiziranih oblik zdravstvenega in socialnega zavarovanja v habsburški monarhiji
 • Polona Zalokar: Iz zgodovine Malijeve domačije na Golniku
 • Eda Belingar: Vodovod v Danah
 • Boštjan Zajšek: Nemški evangeličani na Slovenskem med obema svetovnima vojnama
 • Rajmund Lampreht: Selnica ob Dravi leta 1945 pod oblastjo Krajevnega ljudskega odbora
 • Franček Lasbaher: Rudarska šola v Mežici (1942–1991)

Kronika 59/1 (PDF)


2011, 59/2

2011, 59/2

 • Elica Boltin Tome: Predloka v rimskem času – po pripovedi arheoloških najdb
 • Andrej Hozjan: Franc III. Nádasdy in Prekmurje. Ob 340. obletnici usmrtitve protihabsburškega zarotnika
 • Ana Lavrič: Cerkev sv. Rozalije na ljubljanskem Gradu
 • Pauline Ringoot: Župani v času Ilirskih provinc
 • Tanja Gomiršek: Spremembe na področju agrarnih panog v jugovzhodnem delu Goriških brd v 19. stoletju
 • Katarina Keber: Rudarji premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. stoletju

Kronika 59/2 (PDF)

 


2011, 59/3 Iz zgodovine Litije in okolice

2011, 59/3 Iz zgodovine Litije in okolice

 • Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž: Arheološka podoba Litije v luči novih odkritij
 • Božena Dirjec: Rimska najdba iz Kresnic
 • Igor Sapač: Arhitekturnozgodovinska problematika srednjeveških plemiških dvorov na območju Litije, Šmartna in Gabrovke
 • Lidija Slana: Grad Lihtenberk in njegovi lastniki skozi stoletja
 • Robert Peskar, Modest Erbežnik: Gotske freske v Podpeči pod Skalo – njihov umetnostni značaj in oris restavratorskih posegov
 • Boris Golec: Litija – trg ob reki od srednjeveških začetkov do zatona savske plovbe sredi 19. stoletja
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Litija in Litijsko v prvi polovici 19. stoletja
 • Peter Vodopivec: O Vačah pred velikim požarom leta 1834. Vače in okoliška naselja v gradivu franciscejskega katastra
 • Nataša Kolar: Prispevek k zgodovini šolstva v Šmartnu pri Litiji med letoma 1800 in 1850
 • Matjaž Ambrožič: Patronatne pravice in obveznosti gospostva Grmače
 • Eva Holz: Zanimivosti o prometnicah na območju nekdanjega litijskega okrajnega glavarstva v 18. in 19. stoletju
 • Miha Seručnik: Prebivalstvo, kmetijstvo in vinogradništvo okrajnega glavarstva Litija na začetku 20. stoletja
 • Igor Gardelin: Okrajno glavarstvo Litija v obdobju ustavovernih glavarjev v luči časopisnih virov med letoma 1868 in 1881
 • Martin Brilej: Litijska narodna buditelja Luka Svetec in Ljudmila Roblek
 • Irena Ivančič Lebar: Območje občin Litija in Šmartno pri Litiji med obema svetovnima vojnama
 • Nevenka Prhavc Šipič: O tebi šepetam, Litija. Zgodba sester pl. Wurzbach
 • Blaž Otrin: Ustanovitev župnije Litija leta 1936
 • Jože Rozman: Partizanski koridor na litijskem območju med drugo svetovno vojno
 • Tadeja Tominšek Čehulić: Litija med drugo svetovno vojno: posledice za ljudi
 • France Kresal: Sto let razvoja Predilnice Litija 1886–1986
 • Nina Vodopivec: Predilnica Litija in njeni ljudje
 • Erna Jurič: Slovensko bralno društvo Litija – tradicija in poslanstvo
 • Helena Hauptman: Pevsko društvo Lipa Litija skozi zgodovino

Kronika 59/3 (PDF)