Letnik 60, 2012

2012, 60/1

 • Miha Preinfalk: Šestdeset let Kronike
 • Ana Lavrič: Ljubljanska cerkev sv. Krištofa za Bežigradom
 • Boris Golec: Pozabljeni »mali štajerski Valvasor« – polihistorjev potomec Franc vitez Gadolla (1797–1866)
 • Petra Svoljšak: Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema ognjema
 • Miha Šimac: Nadporočnik Egon Gabrijelčič (1888–1915) – junak tržaškega pehotnega polka
 • Angelika Hribar: Odgovorno otroštvo poslednjega cesarjeviča. Utrinek iz družinskega arhiva Elze in Lizelot Obereigner
 • Nataša Budna Kodrič: Povodenj v dolini Ločnice 8. avgusta 1924
 • Jurij Rosa: Duhovnik Otmar Črnilogar, predsednik Planinskega društva Vipava (1967–1970): s prikazom odziva oblasti ob njegovem vodenju društva

Kronika 60/1 (PDF)


2012, 60/2

 • Dejan Zadravec: »Jesus, Maria!« ali poslednji krik Ivana Erazma Tattenbacha
 • Petra Kolenc: »V osrčju brezmejnega gozda«. Raba, izkoriščanje in gospodarjenje s Trnovskim gozdom od naselitve do konca 19. stoletja
 • Tanja Žigon, Boštjan Udovič: Nemško-slovenski odnosi v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja v očeh publicista, urednika in satirika Jakoba Alešovca (1842–1901)
 • Tanja Gomiršek: Materialne razmere briških otrok v 19. stoletju
 • Nataša Budna Kodrič: Na kratko o igrah in zabavi otrok v Ljubljani med letoma 1850 in 1940
 • Iztok Petrič: Ivan Ogrin – veleposestnik, trgovec in dobrotnik z Lavrice pri Ljubljani
 • Eda Belingar: Vodnjaki na Krasu. Pojav, načini gradnje, oblike
 • Špela Poles: Ohranjanje šeg in navad na florjanovo v Florjanu in Zavodnjah nad Šoštanjem

Kronika 60/2 (PDF)


2012, 60/3 Iz zgodovine slovenskih gradov

 • Ivan Stopar: Slovenski gradovi – prezrta dediščina
 • Igor Sapač: Kaj je grad? Problematika terminološke oznake in temeljne definicije
 • Katarina Predovnik: Slovenska arheologija in raziskovanje gradov
 • Matjaž Bizjak: Grad kot središče zemljiškega gospostva (s posebnim ozirom na srednjeveško Kranjsko)
 • Tomaž Lazar: Vloga gradu v srednjeveškem vojskovanju
 • Miha Kosi: Grajska politika – primer grofov Celjskih
 • Boris Golec: Gradovi na Slovenskem kot upravna središča. Temeljne značilnosti in raziskovalni izzivi
 • Maja Lozar Štamcar: Grad kot plemiško bivališče
 • Anja Dular: Grajske knjižnice na Slovenskem
 • Ines Unetič: Nekdanje vloge in funkcije grajskega okrasnega vrta v vsakdanu družbe in posameznika
 • Matjaž Ambrožič: Grajske kapele in patronatni vpliv fevdalne gosposke na cerkveno življenje
 • Lidija Podlesnik Tomášiková: Evropski gradovi in plesna kultura v 15. stoletju: uvid v izvajalsko plesno prakso na podlagi preučevanja virov
 • Tina Košak: Slikarske zbirke v slovenskih gradovih. Pogled skozi »Steletov objektiv«
 • Marjetka Golež Kaučič: »Stoji, stoji tam beli grad«: tematizacija gradu v slovenskih ljudskih  pripovednih pesmih
 • Luka Vidmar: Grad v slovenski literaturi 19. stoletja
 • Damir Globočnik: Gradovi na likovnih upodobitvah
 • Helena Seražin: Cesarski veleposlaniki iz vrst goriškega plemstva v vlogi posrednikov novih arhitekturnih modelov in umetnostnih smeri
 • Metoda Kokole: Glasba v plemiških bivališčih na Slovenskem od srednjega veka do konca 18. stoletja
 • Stane Granda: Preprodaja gradov in zemljiških gospostev na Kranjskem v 19. stoletju
 • Nataša Ivanović: »Ja, ja to je grumlovški Van Gogh.« Grumlofski graščak, slikar Ferdo Vesel
 • Franci Lazarini: Dvorec Smlednik in njegovi prebivalci v 20. in 21. stoletju
 • Janko Rožič: Gradovi v pokrajini – Kamen, Pusti grad in Blejski grad
 • Vito Hazler: Celovitost in celostnost obravnave gradov, graščin, dvorcev in pripadajočih gospodarskih stavb v sodobni recepciji in percepciji kulturne dediščine
 • Aleš Hafner: Prenova slovenskih gradov v novem tisočletju
 • Gojko Zupan: Gradovi kot duhovna dediščina Slovenije v 20. stoletju. Med dokumenti in zidovi
 • Mitja Potočnik: Projekt »Grajski muzej« na gradu Brdo pri Lukovici

Kronika 60/3 (PDF)