K razvoju oglejske arhidiakonatske mreže na Kranjskem

Gorenjski arhidiakonat in župnija Tržič v luči vizitacij gorenjskega arhidiakona Flachenfelda leta 1704

  • Jure Volčjak Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: Janez Andrej pl. Flachenfeld, župnija Tržič, Kranjska, gorenjski arhidiakonat, vizitacije, oglejski patriarhat

Povzetek

Članek je razdeljen na tri dele. V prvem delu je mogoče najti nekaj osnovnih informacij o razvoju oglejske mreže arhidiakonatov na Kranjskem, sledi pa mu prikaz razmer v gorenjskem arhidiakonatu v začetku 18. stoletja. Tretji, osrednji del članka poskuša opisati razmere v župniji Tržič, kot jih je leta 1704 v vizitacijskem poročilu oglejskemu patriarhu Dioniziju Delfinu (1699–1734) po končani vizitaciji gorenjskega arhidiakonata podal apostolski protonotar, mengeški župnik in arhidiakon dr. Janez Andrej pl. Flachenfeld (1677–1733). Dragoceno poročilo, ki ga hranijo v videmskem nadškofijskem arhivu, ponuja zanimivo branje o razmerah v gorenjskih župnijah in samostanih na začetku prelomnega 18. stoletja.

Objavljeno
2020-10-19