K podobi Ljubljane po kongresu leta 1821

Stavbe in njihovi lastniki v franciscejskem katastru

Ključne besede: Ljubljana, franciscejski kataster, stavbni fond, stanovanjska poslopja, gospodarska poslopja, javne zgradbe

Povzetek

Ljubljana je dobila prvo natančno kartografsko upodobitev s franciscejskim katastrom leta 1825, štiri leta po znamenitem kongresu Svete alianse. Franciscejski kataster je zanesljiv referenčni vir, ki omogoča raznovrstne prostorske in druge raziskave, vključno z retrospektivnim vpogledom v daljno preteklost. Prispevek se omejuje na stavbni fond mesta in njegovih sedmih predmestij s posebnim poudarkom na lastništvu stanovanjskih stavb in na javnih zgradbah. V ospredju je uporabna vrednost grafičnega in spisovnega dela katastra, pri čemer bo objava katastrskih zapisnikov stavbnih parcel služila kot pripomoček za nadaljnje raziskave preteklosti današnje slovenske prestolnice, nekoč glavnega mesta vojvodine Kranjske.

Objavljeno
2021-02-05
Rubrike
Razprave