Trg Šoštanj po prvem ljudskem štetju leta 1754

Ključne besede: ljudsko štetje 1754, Šoštanj, trg, prebivalstvo, socialna struktura, starostna struktura

Povzetek

Župnija Šoštanj je do jožefinske preureditve škofijskih meja spadala v ljubljansko škofijo, edino, za katero se je skoraj v celoti ohranil pramaterial prvega ljudskega štetja iz leta 1754. Tako je šoštanjski trg eno od 19 trških in mestnih naselij, za katera imamo iz omenjenega leta celovit poimenski popis prebivalcev. V pričujočem prispevku je popis prebivalcev Šoštanja objavljen v kombinirani obliki slovenskega prevoda in nemškega izvirnika. Prispevek obravnava nekatere vidike prebivalstvene strukture in nakazuje možnosti bolj poglobljenih raziskav, h katerim bo treba v prihodnje intenzivneje pritegniti tudi druge razpoložljive vire o prebivalstvu.

Objavljeno
2021-11-11