Med hudodelci Deželskega sodišča Šoštanj

  • Aleksander Žižek Zgodovinski arhiv Celje
Ključne besede: Šoštanj, 19. stoletje, deželsko sodišče, posilstvo, tatvina, sodni stroški

Povzetek

Deželsko sodišče Šoštanj je bilo neprivilegirano sodišče, pristojno za kazensko sodstvo; vodilo je preiskavo težjih kaznivih dejanj (umorov, detomorov, hujših telesnih poškodb, posilstev, nasilništva, ropov, velikih tatvin) in izvedlo sojenje. Med gradivom tega sodišča, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Celje, najdemo enajst zadev iz obdobja 1822–1849: štiri primere tatvine, dva detomora ter po en roparski umor, uboj, posilstvo, rop in nasilništvo. V prispevku sta podrobneje predstavljena dva kazenska procesa – prvi obravnava veliko tatvino, drugi pa posilstvo. V nadaljevanju prispevka se posvečam administrativni plati štirih primerov – detomoru oziroma splavu, uboju in dvema tatvinama. V omenjenih primerih sem opisal prizadevanje sodišča za zagotovitev plačila sodne takse in drugih stroškov, ki jih je sodišče imelo s posameznim obtožencem.

Objavljeno
2021-11-11