Začetki mesta Slovenj Gradec

Prispevek k nastanku mest na jugovzhodnem Koroškem v srednjem veku

  • Miha Kosi
Ključne besede: Slovenj Gradec, Koroška, meščanska naselbina, 12.–13. stoletje, grofje Andeški

Povzetek

Slovenj Gradec je eno starejših in pomembnejših slovenskih srednjeveških mest. Razprava prikazuje začetek razvoja urbane naselbine v 12. in 13. stoletju. Prva izrecna omemba meščanske naselbine je šele iz leta 1251 (forum), vendar gre le za slučaj slabe ohranjenosti dokumentov. Pomembni knezi kot lastniki gospostva, omembe trgovanja in mitnine okrog leta 1200, kovnica grofov Andeških od 90. let 12. stoletja, rezidenca mejnega grofa Henrika Andeškega (v letih 1208–1228) in razvoj sosednjih meščanskih naselbin na Koroškem in Štajerskem dokazujejo, da mesto nesporno izvira že iz 12. stoletja.