Uradovalna slovenica iz Trsta in s Tržaškega od začetka 17. do srede 19. stoletja

  • Boris Golec ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Ključne besede: slovenska uradovalna besedila, tiskane normalije, oporoke, cenilni zapisniki, Trst, Ricmanje, Dolina pri Trstu, Zabrežec

Povzetek

Prispevek podaja pregled doslej evidentirane uradovalne slovenice s Tržaškega, pri čemer se omejuje na hranišča (arhive in knjižnice) v Sloveniji. Iz 17. stoletja so poleg nedatiranega prisežnega obrazca iz Devina z začetka stoletja znana samo bratovščinska pravila iz Doline, datirana leta 1635, nato pa se po stoletje in pol trajajoči vrzeli začnejo od leta 1786 vrstiti v Trstu tiskane normalije (uradni razglasi). Daleč največ uradovalnih zapisov v slovenščini je iz prve polovice 19. stoletja. Vsi razen tržaških tiskanih normalij ter v Trstu sestavljene dedne pogodbe (1845) in zapisa ustne oporoke (1850) so nastali med letoma 1800 in 1830 v vaseh Ricmanje, Dolina in Zabrežec. Največ je oporok in cenitev premoženja, po katerih Ricmanje v slovenskem prostoru močno izstopajo.

Objavljeno
2019-10-23