Franciscejski kataster kot vir za preučevanje zgodovine vodne infrastrukture in preskrbovanja z vodo

Davčni okraj Sežana

  • Aneja Rože
Ključne besede: franciscejski kataster, vodna infrastruktura, Kras, davčni okraj Sežana, katastrska občina Lokev

Povzetek

Prispevek obravnava uporabno vrednost franciscejskega katastra kot vira za preučevanje zgodovine vodne infrastrukture in preskrbovanja z vodo na primeru davčnega okraja Sežana. Avtoričino osrednje vprašanje je, kako natančne podatke nam ponuja obravnavani kataster, katerega naloga, označevanje in beleženje vodne infrastrukture, je bila bolj ali manj posredne narave. Katastrske mape in izkazi franciscejskega katastra so v precejšnji meri ohranjeni v tržaškem državnem arhivu in so uporabnikom dostopni tudi na spletu. Ob uporabi arhivskega gradiva so bila uporabljena tudi lastna opažanja na terenu in informacije, pridobljene z ustnimi viri.

Objavljeno
2020-03-02
Rubrike
Razprave